Spoločnosť SECONTRACTOR spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť SECONTRACTOR alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť SECONTRACTOR len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.