V súčasnej dobe je už nevyhnutnosťou sledovať spotrebu energií, pravidelným získavaním informácií o nameraných hodnotách kdekoľvek sa nachádzate. Rozumným využitím odoberanej elektrickej energie alebo iných energetických nosičov môžete významne znížiť prevádzkové náklady. S týmto riešením prichádza práve naša spoločnosť, konkrétne s riadiacim systémom E-MAN, ktorý monitoruje a analyzuje namerané údaje spotrieb energií relevantných spotrebičov.

Špecifikácia E-MAN:

 • rozloží rovnomerne zaťaženie a významne zníži náklady za dodávku elektriny
 • vyhladzuje odberový diagram, odstraňuje výkonové špičky a zabezpečí pre užívateľa zefektívnenie nákladov
 • optimalizuje náklady a využitie energie. Riadeným časovým obmedzením prevádzky zabraňuje vytváraniu výkonových špičiek a umožňuje efektívne optimalizovať náklady za odoberanú elektrickú energiu
 • monitoruje, analyzuje spotreby jednotlivých energetických nosičov a prispôsobuje svoju činnosť priebehu výroby, technológii a jednotlivým zariadeniam a optimalizuje regulačný výkon
 • predikciu množstva predpokladanej spotreby elektrickej energie
 • návrh pre určenie optimálnej hodnoty rezervovanej kapacity – RK (kW) z pohľadu minimalizácie nákladov formou
 • zabezpečí neustály dohľad nad parametrami odberu
 • zabezpečí ucelený „online” pohľad na profil Vašej energetickej situácie
 • identifikácia možného vzniku nepriaznivých udalostí v odbere energií

Prečo potrebujete E-MAN:

 • umožní vám znížiť náklady za energie
 • umožní vám kompletne riadiť
 • vašu prevádzku z energetického hľadiska
 • zníži rezervovanú kapacitu
 • online energetický dispečing (web / aplikácia)
 • hlási neštandardné situácie (zvýšená spotreba energie)
 • hlási poruchy formou sms a online aplikácie
 • orezáva špičkové odbery (peak shaving)
 • zvyšuje lokálnu sebestačnosť
 • zvyšuje energetickú efektívnosť spotrebičov a procesov
 • využíva obnoviteľné zdroje energie (FVE, MVE, KGJ a pod.)